กิจกรรม HRM Show Case 2020

วันที่ 21 ต.ค. 63 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม HRM Show Case 2020 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 นักศึกษาได้นำเสนอผลงาน จำนวน 4 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่
ผู้สอน ผศ.ดร.มาลิณี ศรีไมตรี
2. รายวิชา การพัฒนาองค์การ
ผู้สอน ผศ.ดร.วลัยพร สุขปลั่ง
3. รายวิชา การบริหารค่าตอบแทน
ผู้สอน ผศ.ดร.วลัยพร สุขปลั่ง
4. รายวิชา การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา
ผู้สอน ผศ.ศุภกัญญา เกษมสุข
ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรีนุช ยุวดีนิเวศ ประธานกรรมการหลักสูตรฯ วิชาการตลาด และผศ.บุษยมาส ชื่นเย็น ได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาเพิ่มเติม และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
+++++++++++++++
 


ภาพกิจกรรม


Share this post