ขอแสดงความยินดีกับ ??บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง???? "นางสาวดวงแก้ว กลิ่นหอม" รางวัลเรียนดีเหรียญเงิน เกรดเฉลี่ย 3.73 สาขาวิชาการบัญชี

ขอแสดงความยินดีกับ
??บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง????
"นางสาวดวงแก้ว กลิ่นหอม"
รางวัลเรียนดีเหรียญเงิน เกรดเฉลี่ย 3.73
สาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post