อบอุ่นใจ ?พะยอมสีทอง ผ่องอำไพ ๒๕๖๓? ด้วยรักและผูกพันธ์

อบอุ่นใจ “พะยอมสีทอง ผ่องอำไพ ๒๕๖๓” ด้วยรักและผูกพันธ์
อบอุ่นใจ “พะยอมสีทอง ผ่องอำไพ ๒๕๖๓” ด้วยรักและผูกพันธ์ ----------------------------------- วันนี้ (๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓) พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประธานในพิธี โดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี นำทีมทีมผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ร่วมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “พะยอมสีทอง ผ่องอำไพ ๒๕๖๓” ซึ่งในปีนี้จัดกิจกรรมแบบ New Normal มีคณาจารย์และบุคลกรเกษียณอายุราชการ จำนวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย - รศ.ดร.ชูชีพ ประทุมเวียง คณะครุศาสตร์ - อาจารย์ ดร.บวร ไชยษา คณะวิทยาศาสตร์ - นายสมัย ภิญโญ งานอาคารสถานที่ กองกลาง - ผศ.วิลาวัณย์ อาธิเวช คณะพยาบาลศาสตร์ - นายพินิชย์ จักรศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post