พัฒนาบุคลิกภาพ 63

พัฒนาบุคลิกภาพ 63
วันที่ 23 กันยายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรรมบูรณาการการเรียนการสอน โดยเชิญวิทยากรภายนอกคือ คุณอะตอมจากอะตอมเวดดิ้งสตูดิโอ ช่างแต่งหน้ามืออาชีพ และคุณนกยูง มิสแกรนด์อุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้ ทักษะแก่นักศึกษาในด้านการแต่งหน้า แต่งตัว และพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการสมัครงาน #เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง #IBM #BBA #UBRU

 


ภาพกิจกรรม


Share this post