โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
วันที่ 19 ก.ย. 63 ดร.ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยวิทยากรที่มีประสบการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ สำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล, Business model canvas, Lean canvas, แผนธุรกิจ, Content marketing, ทักษะการนำเสนอ, ทักษะการถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post