ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

วันที่ 9 มิ.ย. 63 นำโดย อาจารย์มัลลิกา บุตรทองทิม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น 1 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1734360996701717&set=pcb.1734362340034916&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAQzVmsWmQY7eEqM9uC9ZsxCK_LDHkHTwxyKWy3APPBrVjMExRmMjJUhyx3y1Gd1NC6vFMLAQWP_lA2


ภาพกิจกรรม


Share this post