ประชุมแผนการเข้าตรวจสอบภายในคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี ร่วมประชุมแผนการเข้าตรวจสอบภายในคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชั้นคณะฯ ชั้น 1 อาคาร 8

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1725713094233174&set=pcb.1725713544233129&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD9BFrXMh0ezzRyzEQtWV5WIofAY04tEYQ-u7qUWttbKOpTSvA4npg85YtMPpG9nnkFwQ47L5bq8VjW


ภาพกิจกรรม


Share this post