ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำกัด ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นำโดย ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล และคณาจารย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำกัด ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2563 โดยได้รับเกียรติจาก คุณพีระพล พันธุระ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์จังหวัด ร่วมเข้าประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะฯ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1722184297919387&set=pcb.1722186844585799&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD7ui0OLQIUSRqMm2leS5S74XX7kf3NfcER8ltlnZshgHhWEz3uECAP6GsDIPR4ma8JTzZfAgbgwhWF


ภาพกิจกรรม


Share this post