ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (BANIC 2020) ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 25 พ.ค. 2563 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (BANIC 2020) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมคณะฯ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1719632728174544&set=pcb.1719636174840866&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD7AVOyA4wZwlhRfrZo-5k-5H3GBCPRJk092jicmkDS3NpXEOjMFQjlnRJtYGfn6SV9M9I4wZlnW33d


ภาพกิจกรรม


Share this post