ประชุมกรรมการปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร

วันที่ 20 พ.ค. 63 อาจารย์ มัลลิกา บุตรทองทิม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ ประชุมกรรมการปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ ห้องประชุมคณะฯ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1715889091882241&set=pcb.1715889935215490&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBOwoEu4Mng0-vMsNLNvmpyul2l4ypOAu5SULX7B6fFp3903509VFwXhxdOGuZCdrEwCK_h8l4s8XCI


ภาพกิจกรรม


Share this post