ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี และคณาจารย์ ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น 1 อาคาร 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post