Show case สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Show case สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

“เพราะธุรกิจไร้พรมแดน ธุรกิจระหว่างประเทศจึงสำคัญ”
“พัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชน ตอบสนองต่อความต้องการยุคปัจจุบัน”
วันที่ 13 มีนาคม 2563 คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม Show case สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
1.วิชาการวิจัยเพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล โดยให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยชุมชน
2.วิชาการจัดการธุรกิจข้ามชาติ อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล โดยให้นักศึกษานำเสนอแผนธุรกิจชุมชน
3.วิชานโยบายการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ โดยให้นัหศึกษานำเสนอสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศในยุค Disruption ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรีนุช ยุวดีนิเวศ ประธานกรรมการหลักสูตร พร้อมทั้งคณาจารย์ ร่วมเป็นกรรมการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้อง 15-204 ตึก 15 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post