Show case สาขาวิชาการตลาด

Show case สาขาวิชาการคลาด

“นักธุรกิจมืออาชีพ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ 
ให้ก้าวไกล ทันโลก”
วันที่ 13 มีนาคม 2563 คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม Show case สาขาวิชาการคลาด 
1.วิชาการจัดการการขายและศิลปะการขาย อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นวลปราง ขันเงิน โดยให้นักศึกษานำเสนอผลงานการแสดงหนั้งสั้น ณ ห้อง 7203 ตึก 7
2.วิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยให้นักศึกษานำเสนอแผนการตลาดท่องเที่ยวใน concept SEASONAL UNSEEN IN UBON พร้อมคลิปlโฆษณาแหล่งท่องเที่ยว (Vlog) ณ ห้องบงกช 3 ตึก 6
ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันวิสา มากดี ประธานกรรมการหลักสูตร พร้อมทั้งคณาจารย์ ร่วมเป็นกรรมการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในครั้งนี้

 


ภาพกิจกรรม


Share this post