GM Show case การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้จัดการ

GM Show case การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้จัดการ

“เพราะบุคลิกภาพ เปรียมเสมือนภาพลักษณ์ภายนอกที่สำคัญ”
------------------------------------
วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม Show case สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้จัดการ อาจารย์ผู้สอน อ.มัลลิกา บุตรทองทิม โดยให้นักศึกษาจำลองสถานการณ์เพื่อสังเกตบุคลิกภาพนักศึกษาสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรชัย วีระนันทาเวทย์ ประธานกรรมการหลักสูตร พร้อมทั้งคณาจารย์ ร่วมเป็นกรรมการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post