CommArts Show case การวางแผน การรณรงค์ทางการประชาสัมพันธ์

CommArts Show case การวางแผน การรณรงค์ทางการประชาสัมพันธ์

“งานประชาสัมพันธ์ที่มีคุณค่า ต้องมีการวางแผนการทำงานที่ดี”
------------------------------------
วันที่ 10 มีนาคม 2563 คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม Show case สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาการวางแผน การรณรงค์ทางการประชาสัมพันธ์ อาจารย์ผู้สอน อ.วรลักษณ์ อ่อน ณ นัยน์ โดยจำลองสถานการณ์การนำเสนอแผนงานทางการประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยนุช วรบุตร ประธานกรรมการหลักสูตร พร้อมทั้งคณาจารย์ ร่วมเป็นกรรมการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้อง 7302 อาคาร 7 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post