GM Show case วิชาการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

GM Show case วิชาการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

“ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสินค้าชุมชน เพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน ”
------------------------------------
วันที่ 10 มีนาคม 2563 คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม Show case สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิชาการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.อโณทัย หาระสาร โดยนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิโรรัตน์ พลไชย ประธานกรรมการหลักสูตร พร้อมทั้งคณาจารย์ ร่วมเป็นกรรมการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องบงกช 3 อาคาร 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 

 


ภาพกิจกรรม


Share this post