Show case สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

 

Show case สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

“เพราะการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ไม่มีที่สิ้นสุด”
------------------------------------
วันที่ 10 มีนาคม 2563 คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม Show case สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
1.วิชาระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ อาจารย์ผู้สอน อ.ขนิษฐา คนกล้า 
2.วิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ อาจารย์ผู้สอน อ.ศุภเทพ สติมั่น
3.วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อาจารย์ผู้สอน อ.ไมตรี ริมทอง
4.วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช
5.วิชาการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ อาจารย์ผู้สอน อ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี
โดยให้นักศึกษานำเสนอผลงานในการออกแบบด้านเทคโนโลยี เช่น บนเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งการนำเสนอธุรกิจ ผ่านสื่อออนไลน์ E-COMMERCE ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.วิลารักข์ อ่อนสีบุตร และ อาจารย์สุจิตตรา หงส์ยนต์ ประธานกรรมการหลักสูตร พร้อมทั้งคณาจารย์ ร่วมเป็นกรรมการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post