MKT Show case การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

MKT Show case การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

“พัฒนาสินค้า..เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์”
------------------------------------
วันที่ 10 มีนาคม 2563 คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม Show case สาขาวิชาการตลาด วิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.นรีนุช ยุวดีนิเวศ โดยนักศึกษานำเสนอรายงานการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากสินค้า ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.วิลารักข์ อ่อนสีบุตร ประธานกรรมการหลักสูตร พร้อมทั้งคณาจารย์ ร่วมเป็นกรรมการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้อง 7202 อาคาร 7 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post