กิจกรรม Show case สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรม Show case สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

“เรียนรู้และปฏิบัติ..การบริหารทรัพยากรมนุษย์..สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ”
------------------------------------
วันที่ 6 มีนาคม 2563 คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม Show case สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1. วิชา การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน โดยนักศึกษา ถอดบทเรียนและเสนอแนะแนวทางการปรับตัวและการดำรงอยู่ร่วมกับผู้อื่นในองค์การ อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิกานดา เกษตรเอี่ยม
2. วิชา การบริหารการฝึกอบรม โชว์ผลงานอบรมออนไลน์ อาจารย์ผู้สอน อ.อัญญาณี อดทน
3. วิชา การบริหารค่าตอบแทน นำเสนอสถานการณ์จำลอง การบริหารงานบุคคล

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรชัย วีระนันทาเวทย์ อาจารย์ภราดา บุญรมย์ ประธานกรรมการหลักสูตร พร้อมทั้งคณาจารย์ ร่วมเป็นกรรมการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post