โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นำโดย ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ “แนวทางการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสังคมปัจจุบัน และนโยบายของมหาวิทยาลัย” ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้อง 8201 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post