ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สินค้า OTOP สากล /CLMV/Green

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สินค้า OTOP สากล /CLMV/Green

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สินค้า OTOP สากล /CLMV/Green จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1.ชนะเลิศแผนธุรกิจสินค้ากลุ่ม
กลุ่ม OTOP Green 1
น.ส.อริสรา พรสุดจิต 
น.ส.เมธาวี คติสุข 
น.ส.สุพนิดา อุผา น.ส.นิรินธนา กุลบุตร 
2. ชนะเลิศแผนธุรกิจสินค้าสำหรับตลาด
กลุ่ม CLMV 2
นางสาวจิราวรรณ ชนะพาห์ 
นางสาวหฤทัย พิมา 
นางสาวอรอุมา วรพิมพ์รัตน์ 
2. ชนะเลิศแผนธุรกิจสินค้ากลุ่
กลุ่ม OTOP สากล 3 
น.ส.เก็จมณี ดอกไม้ 
น.ส.ศศิประภา ออมทรัพย์ 
น.ส.สุนิสา หอมกระโทก 
น.ส.สุพัตรา เวฬุวนารักษ์ 
น.ส.สุกัญญา โยธาจันทร์
ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 1 อาคาร 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

//ขอแดสงความยินดีกับคณาจารย์และน้องๆนักศึกษาทุกท่านนะคะ
#KMT #BBA #UBRU

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สินค้า OTOP สากล /CLMV/Green

 


ภาพกิจกรรม


Share this post