โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ep 2

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 นำโดย รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย อาจารย์นวลปราง ขันเงิน อาจารย์ ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้เพิ่มทักษะการทำงานในศตรวรรษที่ 21 โดยคณาจารย์และนักศึกษาลงสำรวจพื้นที่ชุมชนเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนบ้านคูเมืองออก หมู่ 7 ต.คูเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post