สัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

สัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

สัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
จำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้
1.สาขาวิชานิเทศาสตร์ ณ ห้อง ประชุมคณะฯ อาคาร 8
2.สาขาวิชาการบัญชี ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 
3.สาขาวิชาการตลาด ณ ห้อง 15-307 อาคาร 15
4.สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้อง 15-204 อาคาร 15
5.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ณ ห้อง 8201 อาคาร 8
6.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ณ ห้อง 15-205 อาคาร 15
7.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ณ ห้อง 15-308 อาคาร 15
8.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ห้องปฏิบัติการวิจัยชั้น 2 อาคารอินทนิล
9.สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ณ ห้อง Creative thinking อาคาร 15
//ขอให้น้องๆทุกคนโชคดี
แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว #BBA #UBRU ด้วยกันนะคะ

 


ภาพกิจกรรม


Share this post