"นำเสนอแผนพัฒนาองค์กร"ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ(กศ.บป)3/62

นำเสนอแผนพัฒนาองค์กร"ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ(กศ.บป)3/62

นักศึกษานำเสนอแผนพัฒนาองค์กร ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ (กศ.บป) ภาคเรียนที่ 3/2561 โดยรับฟังคำแนะนำ ติชม จากคณาจารย์ แต่ละกลุ่มการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

https://www.facebook.com/pg/BBA.UBRU/photos/?tab=album&album_id=1723171641146637&__tn__=-UCH-R


ภาพกิจกรรม


Share this post