จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1469588609845625&set=pcb.1469590353178784&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCVI8EvGuTSqcdUxGVkChtZChl6MHVSiR9lAMTtWjcVD44pNepVBz-qKbBdP0vNw4ULg46nqd9nIf--

#จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ท่านอธิการบดี รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล มอบหมายให้ ผศ.สพญ.ดร.สุรีรัตน์ บุตรพรหม รองอธิการบดีฝ่าย จัดเตรียมลูกEMบอล บำบัดน้ำเสียหลังน้ำท่วม ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการจัดาการ สถาบันวิจัย และคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
#รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาจำนวนมาก


ภาพกิจกรรม


Share this post