นักศึกษาจิตอาสา คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1467966873341132&set=pcb.1467961293341690&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCVWWF8Dsn6n1jIkKGgtE38pvv_gvtTrhl4hF_N5jQ9WzhKEUtpAQj4D4JU3xIHyQlKswXf5wc-HMDy

#นักศึกษาจิตอาสา คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกันบรรจุกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post