ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.1407370226067464&type=3

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ อาจารย์และนักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดยให้การต้อนรับและแนะนำคณะฯ ผ่านสื่อวีดีทัศน์ พร้อมทั้งพาคณะศึกษาดูงานเดินชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ , ห้อง smart classroom , ห้อง BBA Shop และห้อง creative thinking spaces ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post