สอบสัมภาษณ์ นักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 50

https://www.facebook.com/webmaster.bba/media_set?set=a.1403015929836227&type=3

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำไพ ยงกุลวณิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งคณาจารย์ จัดสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 50 หลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร ดังนี้
1. สาขาวิชาการบัญชี (บธ.บ)
2. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (บธ.บ)
3. สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ)
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ)
7. บัญชีบัณฑิต (บช.บ) 
ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post