การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 3

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานครั้งนี้ พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ อีกทั้งยังมีคณาจารย์ภายในคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ร่วมนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการภายในงานดังกล่าวด้วย

ในภาพอาจจะมี 12 คน, รวมถึง Piyakanit Chotivanich และ Wattanachai Joe Malai, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี Wattanachai Joe Malai และ Piyakanit Chotivanich, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง Wattanachai Joe Malai และ Piyakanit Chotivanich, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Piyakanit Chotivanich, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง Piyakanit Chotivanich และ Wattanachai Joe Malai, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 


ภาพกิจกรรม


Share this post