ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ และคณะ ให้เกียรติมาตรวจประเมินฯ ในโอกาสนี้ ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และนำผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมต้อนรับ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอินทนิล


ภาพกิจกรรม


Share this post