เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาการตลาด

สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม "พัฒนากิจกรรมนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ" : การพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาการตลาด ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2560 ณ วัดด้ามพร้า โดยมี ผศ.นรีนุช ยุวดีนิเวศ ประธานสาขาวิชาการตลาด เป็นประธานในพิธี สำหรับโครงการนี้มีการบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งมีการปฏิบัติธรรม ฝึกจิตสมาธิ และปลูกต้นไม้ จำนวน 99 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักการเป็นผู้ให้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา


ภาพกิจกรรม


Share this post