ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยมือใหม่

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการพัฒนาการวิจัยและสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย กิจกรรม "ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยมือใหม่" ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอินทนิล ชั้น 3 โดยมี ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก อ.ศิลป์ชัย นิลกรณ์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การทำวิจัย การพัฒนาผลงานวิจัย และเทคนิคต่าง ๆ ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อผลักดันให้เกิดนักวิจัยมือใหม่ และส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยที่สร้างสรรค์ต่อไป


ภาพกิจกรรม


Share this post