Photo Academy

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ร่วมกับ Singha Photo Academy จัดอบรมการถ่ายภาพ เพื่อพัฒนาทักษะ เสริมสร้างเทคนิค และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอินทนิล


ภาพกิจกรรม


Share this post