อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ?SME บัญชีเดียว?

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 10:30 น. ณ ประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยรองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “SME บัญชีเดียว” (รุ่นที่ 2) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การค้าชายแดน ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ท่านผู้ประกอบการและนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมฯ จากนั้นนางวีระวรรณ ปัณฑรสูตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อต้องการสะท้อนสภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศ และสามารถวางแผนในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการได้ตรงต่อความต้องการ เพิ่มศักยภาพทางการผลิตและการค้า รวมถึงเป็นการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมการเงินให้กับกิจการเหล่านั้น จึงได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “SME บัญชีเดียว”ขึ้น


ภาพกิจกรรม


Share this post