MBA & DBA ตรวจประเมินฯ

สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมณ์ ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ และคณะ ให้เกียรติมาตรวจประเมินฯ สาขาวิชาการการจัดการ ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวณิช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย อ.ดร.วลัยพร สุขปลั่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ


ภาพกิจกรรม


Share this post