การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการติดตามและประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ กิจกรรม "การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน"ในวันที่ 30พฤษภาคม 2560 โดยมี ผศ.หทัยรัตย์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เป็นประธาน จากนั้นคณาจารย์ได้ร่วมกันทำ Workshop เพื่อกลั่นกรององค์ความรู้ และนำมาพัฒนาเอกสารการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องเรียนแห่งอนาคต 8201


ภาพกิจกรรม


Share this post