การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วย อ.พัชราวดี กุลบุญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาจัดบูธนิทรรศการ และเข้าร่วมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระดับประเทศ รอบที่ 1 ประเภทรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ นักศึกษาได้จัดการแสดงนำเสสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง


ภาพกิจกรรม


Share this post