การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการพัฒนาวิจัยและสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย กิจกรรม "ส่งเสริมและการจัดการความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยพิเศษ ที่เกิดจากงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง" ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 8201 โดยมี รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย เป็นประธาน จากนั้น ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้เข้ามาติดตามการดำเนินโครงการฯ และให้กำลังใจแก่คณาจารย์ที่มาร่วม Workshop เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์นำองค์ความรู้จากการทำงานวิจัยถ่ายทอดแก่ชุมชนและนักศึกษ


ภาพกิจกรรม


Share this post