ปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บป.

รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.พรชัย วีระนันทาเวทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560 โดยมี รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานพร้อมกล่าวให้โอวาท จากนั้น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้นำนักศึกษาในสังกัดคณะฯ เข้าปฐมนิเทศ และพบคณาจารย์ประจำหลักสูตร ตลอดจนแนะแนวการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม


ภาพกิจกรรม


Share this post