ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.ประไพพิศ  เลียบสื่อตระกูล

อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์

อาจารย์อโนชา  สุวรรณสาร

ที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ อนุมัติแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาการบัญชี

.

#BBA #UBRU

#Smart #Education #ExcellentBBA

#คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 


ภาพกิจกรรม


Share this post