ประชุมให้ข้อเสนอแนะรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 3 บท ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย และส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 แก่นักวิจัย

ประชุมให้ข้อเสนอแนะรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 3 บท ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย และส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 แก่นักวิจัย
--------------
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดประชุมให้ข้อเสนอแนะรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 3 บท ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย และส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 แก่นักวิจัย ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ร่วมให้ข้อเสนอแนะในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ยุวดีนิเวศ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร สุขปลั่ง กรรมการ
.


ภาพกิจกรรม


Share this post