ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (Flagship project) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (Flagship project) ประจำปีงบประมาณ 2565

---------------------------------

วันที่ 8 พ.ย. 64 ผศ.ดร.หทัยรัตน์  ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (Flagship project) ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้รับรับเกียรติจาก นายอุทัย  อรัมสัจจากูล นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก, นายปรีดา  ชนะพลชัย ปลัดอำเภอเหล่าเสือโก้ก, นายสุวัฒชัย  บุ้งทอง พัฒนาการอำเภอเหล่าเสือโก้ก และกำนันแต่ละตำบลในอำเภอเหล่าเสือโก้ก ได้แก่ นายสุมิตร ปลื้มจิตร กำนันตำบลเหล่าเสือโก้ก, นายกรณ์  สีลากุล กำนันตำบลแพงใหญ่, นายทวัช  จันท์จรัส กำนันตำบลหนองบก, นายจรัญ หัสดี กำนันตำบลโพนเมือง ร่วมประชุมในครั้งนี้

.

เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมความต้องการพัฒนาชุมชน ในมิติต่างๆ และเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชน บุคลากร และนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการเพิ่มขึ้น และเพิ่มทักษะ การทำงานในศตวรรษที่ 21 ณ ประชุมคณะ ชั้น 3 อาคารอินทนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=webmaster.bba&set=a.2180501075421038

#BBA #UBRU

#Smart #Education #ExcellentBBA

#คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ภาพกิจกรรม


Share this post