บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
----------------
วันที่ 5 พ.ย. 64 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ทั้งสองฝ่ายตกลงทำความร่วมมือ โดยกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งกันและกันในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ การพัฒนานักเรียน/นักศึกษา การพัฒนาบุคลากร การใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
.


ภาพกิจกรรม


Share this post