ลงนามบันทึกข้อตกลง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี

วันที่ 2 พ.ย. 64 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับ ดร.ดุริยะ  จันทร์ประจำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล เพื่อร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ การพัฒนานักเรียน/นักศึกษา การพัฒนาบุคลากร การใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี

--------------------

#MOU #BBA #UBRU # Narinukun School

#BBA #UBRU

#Smart #Education #ExcellentBBA

#คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ภาพกิจกรรม


Share this post