มอบประกาศนียบัตร นักศึกษาที่ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ GM&HRMI

ยืนหนึ่ง...บริหารธุรกิจและการจัดการ

ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

+++++++++++++++

วันที่ 27 ต.ค. 64ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี มอบประกาศนียบัตร นักศึกษาที่ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเข้าร่วมนำเสนอ 2 สาขา ดังนี้

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 10th National and International Conference on Administration and Management ณ Command and General Staff College Bangkok นำเสนอโดย นางสาวกฤติญาณี โพธิ์งาม, นางสาวกัญฐิตาภรณ์ ใจยั่งยืน, นางสาวปานวาด ไชยพิมพ์, นางสาวอริสา เกษมสุข โดย ผศ.ดลฤดี พลมิตร และ อาจารย์ ดร.วิรัญญา สุทธิกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 4th Humanities and Social Sciences Research Promotion Network National and International Conference ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวข้อที่นำเสนอ คือ Employee Work Satisfaction in the Office of Social Development and Human Security in Ubon Ratchathani Province นำเสนอโดย นายธนพล แสงทอง, นางสาวถลัชนันท์ มัฐผา, นางสาวปภัสรา โสชะดา, นางสาวอภิรดี วอทอง, นางสาวอัจฉรา ดีนาน, นางสาวอารีรัตน์ ใจคง โดย ผศ.ดร.มาลิณี ศรีไมตรี และ อาจารย์ ดร.วิรัญญา สุทธิกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

#BBA #UBRU

#Smart #Education #ExcellentBBA

#คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 


ภาพกิจกรรม


Share this post