อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค การจัดทำข้อสอบออนไลน์ (Google Classroom)

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค การจัดทำข้อสอบออนไลน์ (Google Classroom)

---------------------

วันที่ 26 ต.ค. 64 คณาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค การจัดทำข้อสอบออนไลน์ (Google Classroom) วิทยากรโดย ผศ.ดร.ฐิติพร อุ่นใจ ณ ห้อง 8405 ชั้น 4 อาคารเรียน 8

#BBA #UBRU

#Smart #Education #ExcellentBBA

#คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 


ภาพกิจกรรม


Share this post