โครงการ Flagship project

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (Flagship project)
นำโดยอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้เพื่อสำรวจพื้นที่การให้บริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมความต้องการในการพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ
พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้นำกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยในชั้นปีที่ 4
และชุมชนได้ความรู้จากวิทยากรที่มีรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาในหลายมิติ


ภาพกิจกรรม


Share this post