Creative Knowledge management by Coaching technique

วันที่ 17 – 18 มิ.ย. 64 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี ประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความ Smart สไตล์ BBA กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้งานสโมสรนักศึกษา (Creative Knowledge management by Coaching technique) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
1. ผศ.ดร.มาลิณี ศรีไมตรี
2. ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ
3. ผศ.อุมารินทร์ ราตรี
4. อาจารย์ขนิษฐา ศิลาโชติ
5. อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้
6. คุณณัฐนรี สีชมภู
Part 1 – ชวนคุย เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และเป้าหมายในการทำงานของสโมสรนักศึกษา & ความต้องการ (Past-Present-Future),
- กิจกรรมละลายพฤติกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- ชวนคิด เกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่าน & แผนการดำเนินงานในรอบปีปัจจุบัน
Part 2 – ชวนคิด (ต่อ) การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน VTR-ระบบการทำงานสโมสรนักศึกษา และชวนคิดต่อกับอดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ & แชร์ประสบการณ์การทำงานที่ประสบผลสำเร็จ
Part 3 – ชวนทำ กิจกรรมการพัฒนาทักษะ (Soft skill) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อนำไปสู่การสื่อสารสาธารณะอย่างสร้างสรรค์
- การถอดบทเรียนจากกิจกรรมการพัฒนาทักษะ (Soft skill) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อนำไปสู่การสื่อสารสาธารณะอย่างสร้างสรรค์
- วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Action plan-รับน้องอย่างไรให้สร้างสรรค์)
- สรุปแผนการดำเนินงาน
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Action plan-รับน้องอย่างไรให้สร้างสรรค์)


ภาพกิจกรรม


Share this post