การใช้โปรแกร ? Microsoft Teams?

เพิ่มทักษะการใช้โปรแกร
“ Microsoft Teams”
สำหรับการเรียนการสอน
วันที่ 21 มิ.ย. 64 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี ประธานเปิดโครงการโครงการพัฒนาบุคลากรในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนสำหรับอาจารย์ หัวข้อ “การใช้โปรแกรม Microsoft Teams ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปราโมชย์ นามวงศ์ และนายนิธิกร บริพันธ์ เป็นวิทยากร เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และการใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post