การใช้โปรแกร ? Google Classroom?

เพิ่มทักษะการใช้โปรแกร
“ Google Classroom”
สำหรับการเรียนการสอน
วันที่ 21 มิ.ย. 64 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี ประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนสำหรับอาจารย์ หัวข้อ “การใช้โปรแกรม Google Classroom” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กชกร เจตินัย และอาจารย์บริบูรณ์ ดีกา เป็นวิทยากร เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และการใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post